Huisregels/Privacyverklaring

Huishoudelijk Reglement VC ‘t Luifeltje

Artikel 1 Contributie

 1. De contributie bedraagt € 110,00 per jaar.
 2. Indien gewenst kan de contributie ook in termijnen van € 27,50 worden voldaan.
 3. Over de maanden juli en augustus is geen contributie verschuldigd.

Artikel 2 Lidmaatschap

 1. Aspirant leden mogen maximaal 4 trainingsavonden meetrainen om te beslissen om al dan niet toe te treden tot de vereniging.
 2. Het bestuur kan op advies van de Technische Commissie (TC) weigeren aspirant leden toe te laten.
 3. Het inschrijfgeld bedraagt € 7,00.
 4. Aanmelding geschiedt uitsluitend schriftelijk door middel van een inschrijfformulier.
 5. Bij de aanmelding wordt een recente pasfoto overlegd.
 6. Het lidmaatschap gaat in op de eerste avond dat het nieuwe lid meetrainde.
 7. Het lidmaatschap kan maandelijks schriftelijk of per e-mail worden opgezegd bij de secretaris.
 8. Na opzegging van het lidmaatschap vindt geen restitutie plaats van de contributie.

Artikel 3 Rechten en verplichtingen

 1. De vereniging kan, voor zover uit de statuten van de vereniging niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van haar leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur schriftelijk mededeelt het bestuur daartoe niet te machtigen.
 2. De vereniging kan, voorzover dit in de statuten van de vereniging uitdrukkelijk is bepaald, ten laste van de leden verplichtingen aangaan.
 3. Voor zover van toepassing gelden de in het eerste en tweede lid bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van het lid jegens de vereniging.
 4. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden de in het eerste, tweede en derde lid bedoelde bevoegdheden uitgeoefend door het bestuur.
 5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene ledenvergadering of van een ander orgaan verplichtingen - al dan niet van financiële aard - aan de leden opleggen.
 6. De leden zijn voorts verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
 7. De leden zijn tevens gehouden:
 • de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene ledenvergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;
 • de belangen van de vereniging niet te schaden.

8.    Leden die trainingen verzorgen hebben recht op restitutie van contributie. Wie gedurende een heel jaar wekelijks trainingen heeft verzorgd, heeft recht op restitutie van een heel jaar contributie. Wie gedurende ten minste een half jaar, maar minder dan een heel jaar, trainingen heeft verzorgd, heeft recht op restitutie van een half jaar contributie.

Artikel 4 Onkostenvergoedingen

 1. Leden van de vereniging hebben het recht op vergoeding van ten gunste van de vereniging gemaakte onkosten, zoals telefoonkosten, kopieerkosten en dergelijke.
 2. Alle vergoedingen dienen te worden goedgekeurd door het bestuur.

Artikel 5 Zaalgebruik

 1. De trainingen worden wekelijks gehouden in Sporthal Dongewijk en wel iedere woensdag van 20:30 tot 22.00 uur.
 2. Thuiswedstrijden i.v.m. ORV competitie en bekertoernooi beginnen om 20:30 uur.
 3. Ieder wordt geacht tijdig, dat wil zeggen voor 20:30 aanwezig te zijn in de zaal.
 4. Het ophangen van de netten moet zo snel mogelijk na aanvang van de training gebeuren door de dan aanwezige leden.
 5. Het opruimen van de netten dient aan het einde van de training te geschieden, zodanig dat de zaal om 22.00 uur volledig ontruimd is.
 6. Het gebruik van zaalschoenen is verplicht.
 7. Opdrachten van de beheerder moeten te allen tijde worden opgevolgd.

 

Artikel 6 Besluiten van organen van de vereniging

 1. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene ledenvergadering, de Technische Commissie, alsmede al die commissies en personen die krachtens de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene ledenvergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
 2. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering van het orgaan, dienen te worden goedgekeurd.
 3. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.

 

Artikel 7 Technische commissie

 1. Er is een Technische Commissie (TC). De TC stelt de competitieteams samen.
 2. De TC bestaat uit ten hoogste 3 leden.
 3. De TC adviseert het bestuur over de aanname van nieuwe leden.
 4. De TC voert regelmatig (3 à 4 maal per jaar) overleg met de aanvoerders van de competitieteams.
 5. De TC voert ten minste 2 maal per jaar overleg met het bestuur.
 6. De TC voert ten minste 2 maal per jaar overleg met de trainers

 

 Artikel 8 Competitie

 1. De vereniging neemt met een aantal teams deel aan de competitie van het ORV en de Nevobo.
 2. Leden kunnen zich opgeven om deel te nemen aan de competitie en worden toegelaten tot een competitieteam door de TC.
 3. Voor het deelnemen aan de competitie wordt een door het bestuur vast te stellen jaarlijkse  bijdrage verlangd.
 4. Tijdens het competitieseizoen is het mogelijk nieuwe spelers toe te laten bij een van de deelnemende teams. Dit is ter beoordeling van de TC.
 5. De aanvoerders van de competitieteams worden door de spelers van de betreffende teams gekozen.
 6. Voor competitiewedstrijden meldt men zich bij verhindering tijdig af bij de aanvoerder.

 

Artikel 9 Trainingen

 1. Wie verhinderd is een training bij te wonen meldt zich tijdig af bij de trainer of bij de aanvoerder van het betreffende competitieteam.
 2. Competitie spelende leden die zonder bericht van verhindering niet op de training zijn verschenen, hoeven door de aanvoerder niet te worden opgesteld in een wedstrijd.
 3. De trainers zijn gezamenlijk bevoegd tot en verantwoordelijk voor het rouleren tussen de verschillende velden (eventueel aan de hand van een daartoe vastgesteld rooster).

 

Artikel 10 Donateurs

 1. De vereniging kent naast leden donateurs.
 2. Donateurs zijn verplicht een jaarlijkse financiële bijdrage te storten van € 10,00 per jaar.
 3. Donateurs hebben er recht op deel te nemen aan festiviteiten van de vereniging, alsmede de mogelijkheid tot deelname aan toernooien. Dit alles onder dezelfde voorwaarden als die welke aan de leden worden gesteld.

 

Artikel 11 Rooster van aftredende bestuursleden 

Op de Algemene ledenvergadering wordt de bestuurssamenstelling geagendeerd.     

Wijziging in de bestuurssamenstelling is in principe aan het einde van een seizoen, na goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

Voorzitter en secretaris treden niet gelijktijdig af.

 

Artikel 12 financiële reserve

De financiële reserve van de vereniging bedraagt minimaal 25% van de begrote contributie.

 

Artikel 13 Slotbepaling

Dit Huishoudelijk Reglement treedt in werking na goedkeuring van de algemene ledenvergadering.

 

Nieuws

Geen nieuwsberichten gevonden