Privacyverklaring Volleybalclub ‘t Luifeltje

Volleybalclub ’t Luifeltje is een vereniging, gevestigd aan Sporthal Dongewijk, Dongewijkdreef 40, 5045 NH Tilburg, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Sporthal Dongewijk
Dongewijkdreef 40
5045 NH Tilburg
+31 13 5703504

www.vcluifeltje.nl

https://www.facebook.com/vcluifeltje/

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Volleybalclub ‘t Luifeltje verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij van onze leden verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens van contactpersonen die zich hebben aangemeld om mee te doen met de toernooien die wij organiseren.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij van hen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 Ook verwerken wij de persoonsgegevens van contactpersonen van onze sponsors.

 Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij van hen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens bedrijf
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Volleybalclub ’t Luifeltje verwerkt financiële gegevens om contributies, sponsorgelden en inschrijfgelden voor toernooien te kunnen innen en om onkosten te kunnen vergoeden. Daarnaast vragen wij je om een pasfoto aan te leveren als je aan de Nevobo-competitie wil deelnemen.

Foto's van wedstrijden, trainingen en evenementen waar leden van onze vereniging op staan, kunnen nadat ze beoordeeld zijn door onze webmaster, op onze website worden geplaatst. Dit doen wij zonder vermelding van namen. Een foto plaatsen wij alleen met toestemming van de personen die herkenbaar in beeld zijn. Die toestemming mag je te allen tijde weer intrekken, waarna wij de foto van de website zullen verwijderen.

Volleybalclub ’t Luifeltje heeft uitsluitend volwassen leden, geen jeugd. Onze vereniging en/of website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vcluifeltje.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Volleybalclub ‘t Luifeltje verwerkt persoonsgegevens van de leden, sponsors en toernooideelnemers voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Grondslagen op basis waarvan wij jouw persoonsgegevens verwerken zijn omdat dat noodzakelijk is om een overeenkomst (lidmaatschap, sponsoring) uit te kunnen voeren (art. 6.1.b AVG) omdat dat noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van onze vereniging of van een derde en de belangen ter bescherming van de persoonsgegevens van onze leden of contactpersonen niet zwaarder wegen (art. 6.1.f AVG), of omdat je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven (art. 6.1.a AVG), zoals bij het aanmelden van een team voor een van onze toernooien.

Een aan Volleybalclub ’t Luifeltje verleende toestemming om je persoonsgegevens te mogen verwerken, mag je te allen tijde intrekken.

Geen geautomatiseerde besluiten
Volleybalclub ‘t Luifeltje neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Volleybalclub ‘t Luifeltje) tussen zit.

Volleybalclub ‘t Luifeltje gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Microsoft Word, Microsoft Excel.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Volleybalclub ‘t Luifeltje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na het opzeggen van je lidmaatschap verwijderen wij jouw persoonsgegevens uit ons ledenbestand, tenzij het langer bewaren van jouw persoonsgegevens nodig is om verplichtingen na te komen, zoals om achterstallige contributieverplichtingen te kunnen innen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Volleybalclub ‘t Luifeltje deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Volleybalclub ‘t Luifeltje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Volleybalclub ‘t Luifeltje jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Naam

Plaats

Doel

Gegevens

Nevobo

Nieuwegein

Aanmelding lidmaatschap Nevobo

NAW

Geslacht

Geboortedatum

Pasfoto

Regio Nevobo Zuid

Eindhoven

Aanmelding deelname aan Nevobo-competitie

NAW

Geslacht

Geboortedatum

Pasfoto

Gemeente Tilburg

Tilburg

Meedoenregeling

NAW

Geboortedatum

 

Doorgifte aan landen buiten de EU
Volleybalclub ’t Luifeltje verstrekt geen persoonsgegevens van jou naar landen buiten de EU. De server waarop onze website wordt gehost staat in Nederland.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Volleybalclub ‘t Luifeltje gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Volleybalclub ‘t Luifeltje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vcluifeltje.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Dit kun je doen door gebruik te maken van de app “KopieID” van het Ministerie van Economische Zaken.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen een maand, op jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit of het aantal verzoeken, kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd.

Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Volleybalclub ‘t Luifeltje wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Volleybalclub ‘t Luifeltje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vcluifeltje.nl.

Nieuws

Geen nieuwsberichten gevonden